Bel ons: +32 2 243 03 09

Algemene voorwaarden

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Idé Coffee Systems bv en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst, indien en in zoverre deze door Idé Coffee Systems bv schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Idé Coffee Systems bv behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en/of aan te vullen.

Bestellingen

De bestelling, geplaatst via de website, telefonisch of per mail, stelt de koper verantwoordelijk, vanaf het moment dat de bestelling bevestigd wordt door de verkoper. De informatie, foto’s en  afbeeldingen van de catalogussen zijn enkel indicatief en zonder enige betrekking dan ook voor de handelaar. Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling bevestigt, wordt hij beschouwd zijn bestelling te hebben aanvaard in alle eer en geweten en zonder enige reserve, qua prijs, volumes en hoeveelheden, aangeboden tijdens de verkoop en gevolgd door een bestelling.

Prijs

De verkoopsprijzen van de producten zijn die, van toepassing op het moment van de bevestiging van de bestelling, uitgezonderd de verzendingskosten. Alle prijzen zijn exclusief btw. De verkoopsprijzen van de producten kunnen op elk moment gewijzigd worden door de tussenkomst van externe factoren.

De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant en worden gefactureerd in supplement van de prijs van de producten volgens het bedrag van de bestelling. Leveringen franco vinden plaats vanaf € 100 exclusief BTW (transportkost bij bestellingen onder € 100: € 20 exclusief BTW). De verzendingskosten zullen worden aangegeven tijdens het bevestigen van de bestelling door de Klant.

Betaling

Uitgezonderd specifieke stipulatie, zijn de producten betaalbaar bij de bestelling. Elke door de Klant betaalde som vóór de levering, wordt beschouwd als een voorschot op de definitieve verkoopsprijs verschuldigd door de Klant. De levering van enige nieuwe bestelling kan worden uitgesteld bij een vertraagde betaling van een vorige bestelling.

De levering wordt beschouwd als zijnde de mogelijkheid te maken de producten beschikbaar te stellen aan de Klant. Het is de taak van de Klant de gekregen verzendingen na te kijken bij aankomst en alle reserves en klachten te maken die op dat moment nodig blijken. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de omschrijving of hoeveelheid die op de leveringsbon staan, zal de Klant zijn opmerkingen formuleren binnen de acht (8) dagen na de levering.

Behoudens afwijkende bepaling in de orderbevestiging/overeenkomst of op de factuur, is de factuur van Idé Coffee Systems bv contant betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

Idé Coffee Systems bv heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien de Klant hier niet aan voldoet, of enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is Idé Coffee Systems bv gerechtigd de uitvoering van iedere order, van welke aard dan ook, op te schorten en overeengekomen betalingstermijnen te herroepen. In dat geval zullen alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

Eigendomsrecht

De verkoper behoudt het volledig eigendomsrecht van de verkochte producten tot op het moment van perfecte betaling van de prijs, hoofdelijk, kosten en taksen inbegrepen. Het transfert van de risico’s relatief aan het product, zal gebeuren op het moment dat de bestelde producten worden afgegeven aan de transporteur. De beslissing en de kosten om het eventueel onderschrijven van een verzekering, om het voorkomen van eventuele risico’s zoals schade of verlies, liggen dus bij de Klant.

Garanties

De verkochte producten vallen onder een garantie gegeven door de fabrikant. Vallen niet onder deze garantie, alle door de koper of door elke andere niet door de verkoper aangewezen persoon gewijzigde of herstelde producten, alsook alle producten die onder de toepassing vallen van een specifiek onderhoudscontract. Alle retours van producten die onder deze garantie vallen, kunnen enkel gebeuren met voorafgaand akkoord van de verkoper. Voor dit, zal de koper contact opnemen met Dienst Naverkoop van de verkoper via elektronische briefwisseling.

Indien het product als defectueus wordt erkend, zal de verkoper aan de koper een retournummer voor het product geven. Het defecte product moet worden teruggegeven in zijn originele verpakking vergezeld door het retournummer voorafgaand doorgegeven door de verkoper.

Alle kosten en risico’s gebonden aan de retour van het product zijn ten laste van de koper.

Verantwoordelijkheid

De verkoper zal in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid hebben ingeval van indirecte schade. In geval van directe schade, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper begrensd worden tot een maximaal bedrag van € 520.

Juridische toewijziging

De hier gepresenteerde algemene verkoopsvoorwaarden zijn afkomstig uit het Belgisch Recht. Voor alle eventuele betwistingen omtrent dit contract tussen de verkoper en de koper, zal enkel de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd zijn. 

Idé Coffee Magazine
downloaden

Blijf op de hoogte van het laatste Idé Coffee nieuws!

Idé Coffee Degustatie

Proef onze koffie, bij ons of bij u op kantoor!